Những ngôi chùa Khmer luôn là chỗ dựa tin thần lớn lao trong cộng đồng người dân ở Khmer. Từng có số liệu ước tính có gần 500 ngôi chùa Khmer ở miền Tây thì có khoảng 90 ngôi chùa Khmer nằm ở Sóc Trăng. Những ngôi chùa này có những nơi khá nổi tiếng như chùa Dơi, chùa Kh’leang, chùa Somrong,… Nhưng cũng có nhiều ngôi chùa là tín ngưỡng tinh thần lớn lao của cả cộng động Khmer mà nhiều người chưa biết đến. Hãy cùng đến với danh sách tất cả chùa Khmer Sóc Trăng do Cổng Thông Tin Sóc Trăng công bố.

Xem đầy đủ: Đơn vị hành chính Sóc Trăng.

STTTên ChùaTên KhmerTên ViệtNăm Xây DựngĐịa Chỉ
ITHỊ XÃ VĨNH CHÂU    
1Chùa Sêrey Cro SăngChùa Cro Săng Chùa Cà Săng 1576Khóm Cà Săng, Phường 2
2Chùa MôniSakô ĐơmomPil Chùa ĐomomPilXẻo Me 1675Khóm Sở Tại A, Phường Vĩnh Phước
3Chùa Sêrey KanDal Chùa KanDalChùa KanDal1694Khóm Vĩnh Thành, Phường Vĩnh Phước
4Chùa PíchMenKôl Chùa Wáth PíchChùa Wáth Pích1738Khóm Wách Pích, Phường Vĩnh Phước
5Chùa AmPôVon Soài CônChùa Soài Côn Chùa Soài Côn 1750Khóm Soài Côn, Phường 2
6Chùa ChhatTaVon Tăng DuChùa Tăng DuChùa Tăng Dù1771Ấp Hòa Thành, Xã Lạc Hòa
7Chùa Kompongmenchây Sêrey Prolean Chùa ProLeanChùa ProLean1773Ấp Vĩnh Thành B, Xã Vĩnh Hải
8Chùa Môni SathaRam ĐôlTruChùa ĐôlTru Chùa Giồng Dú1779Khóm 7, Phường 1
9Chùa Pôthimengkôl Sêrey TaTeoChùa Ta Teo Chùa Tà Teo 1866Ấp Trà Teo, Xã Hòa Đông
10Chùa Leskhanắsvong Chhung Thum Chùa Chhung Thum Chùa Xung Thum 1872Ấp Xum thum A, Xã` Lai Hòa
11Chùa Sêrey TaSếkChùa TaSếk Chùa Tà Sết1884Ấp Trà Sết, Xã Vĩnh Hải
12Chùa Sêrey TaĐớkChùa TaĐớk Chùa Tà Đớt1890Ấp Hòa Nam, Xã Lạc Hòa
13Chùa Tếp Pia Ram PrâyChopChùa Prây Chop Chùa Prây Chóp 1893Ấp Prây Chóp B, Xã Lai Hòa
14Chùa BôTumSakô Sêrey PhnôPôl Chùa PhnôPôl Chùa Nô Pôl 1896Ấp Phnôr Puôl, Xã Vĩnh Tân
15Chùa SalaPôthi Sêrey Sakô (Wáth Thmây)Chùa Sala PôThiChùa mới1937Khóm Vĩnh Bình, Phường 2
16Chùa MônivongSa Sêrey vong ThomMaChô Chùa Thom Ma Chô Chùa Thom Ma Chô 1948Ấp Trà Vôn B, Xã Vĩnh Tân
17Chùa Sêrey ProChumvongPres Kanđal TứkSapChùa Tứk Sap Chùa Tứk Sáp 1953Ấp Xẻo Cốc, Xã Lai Hòa
18Chùa Sêrey Rotanắsvong Bâng TungChùa Bâng Tung Chùa Bưng Tum1955Khóm Bưng Tum, Phường Khánh Hòa
19Chùa Sêrey Sakô Phnôthum Chùa PhnôThum Chùa Nô Thum 1972Ấp Phnôr Thum, Xã Vĩnh Tân
20Chùa Ríchthimônisakô ĐơmThnốtChùa ĐơmThnốtChùa ĐơmThNốt1973Khóm Biển Trên A, Phường Vĩnh Phước
21Chùa Sêrey ProchumBunh Sôvanhsakô ĐayTaPaiChùa ĐayTaPaiChùa Đại Bái 1973Ấp Đại Bái, Xã Lạc Hòa
IIHUYỆN CÙ LAO DUNG    
1Sôvanh Kongke Muni Kos TungKos Tungchùa Kos Tung1991Ấp Sơn Ton, xã An Thạnh 2
IIIHUYỆN LONG PHÚ    
1Chùa Compong Mengchay TứkprayChùa TứkprayChùa Nước Mặn1706Ấp 5, TT Long Phú
2Chùa Sôphol Rengsây Bưng CroCháp ThmâyChùa Bưng CroCháp ThmâyChùa Tân Hưng1837Ấp Tân Lịch, xã Tân Hưng
3Chùa Mengkol Thếp Pađây Bưng CroChápChắsChùa Bưng CroChápChắsChùa Nước mặn1773Ấp 4, xã Châu Khánh
4Chùa Sêrây Muni SăngKesChùa Săng KesChùa Săng Kes1609Ấp Trường Thành B, xã Trường Khánh
4Chùa Saravol ÔTedenh SuaSđây Bưng KolChùa Bưng KolChùa Phú Đức1804Ấp Phú Đức, xã Long Phú
IVHUYỆN TRẦN ĐỀ    
1Chùa Sêrây Ta MơnChùa Ta MơnChùa Tà Mơn1615Ấp Đào Viên, xã Viên Bình
2Chùa Pô Thi Thum Phđau PênhChùa Phđau PênhChùa Lao Vên1895Ấp Lao Vên, xã Viên Bình
3Chùa Sêrây Chum Bâng Tôl SaChùa  Bâng SaChùa Bâng Sa1890Ấp Tiếp Nhựt, xã Viên An
4Chùa Pro Chum Melchây Sêrây Chông PrêkChùa Chông PrêkChùa Bờ Đập1973Ấp Bờ Đập, xã Viên an
5Chùa Bồ Tum Sa Kô Bâng PhniêtChùa Bâng ThiệtChùa Bâng Phniết1887Ấp Bưng Triết, xã Liêu Tú
6Chùa Pro Chum Vong Prêk ChacChùa Prêk ChacChùa Giồng Chát1881Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú
7Chùa Chat Tu Muk Kha Rat Ta Na Ram Pem BuôlChùa Pem BuôlChùa Tú Điềm1954Ấp Tú Điềm, xã Đại Ân 2
8Chùa Sêrây Pô Thi Đơm PôChùa Đơm PôChùa Lâm Dồ1899Ấp Lâm Dồ, xã Đại Ân 2
9 Chùa Prum Vi SalChùa Prệc Côi ThmâyChùa 2 Con Cọp1914Ấp Sóc Lèo B, TT. LHT
10Chùa Tak Khi Na Von Pô Thi PrưkChùa Prệc Côi ChăsChùa Dơi1502Ấp Châu Thành, TT. LHT
11Chùa Muni Vongsa Ram Phnô Tà NiêlChùa Phnô NiêlChùa Bằng Lăng2003Ấp Nam Chánh, xã LHT
12Chùa Kompung Melchây Sêrây Utđom Kom Pong Pro TelChùa Pong Cà TelChùa Sóc Tia1800Ấp Sóc Lèo, xã LHT
13Chùa Kom Pung Menchây Sêrây Utđom Prêk Om PuChùa Prêk Om PuChùa Tầm Du1668Ấp Hưng Thới, xã Thạnh Thới An
14Chùa Pôthi Kumphi Sakô Đon Ka ĐônChùa Đon Ka ĐônChùa Bãi Giá1901Ấp Giồng Chùa, TT. Trần Đề
VHUYỆN MỸ XUYÊN    
1Chùa Can Đa Sô Phon Prêk On ĐơkPrêk On ĐơkChùa Cần Đước1783ấp Cần Đước, xã Thạnh Phú
2Chùa Sêrây Nôcô Chum Om Pu DiarOm Pu DiarOm Pu Diar1901Khu 1, xã Thạnh Phú
3Chùa Môni Vongsa Prêk Tà CuôlPrêk Tà CuôlPrêk Tà Cuôl1780ấp Hòa Khánh, xã Thạnh Quới
4Chùa Sêrây Utđom Đay Om PuĐay Om PuĐay Om Pu1951ấp Phú Giao, xã Thạnh Quới
5Chùa Sêrây Sóckhum SongKum melchây Sro LônSro LônChén Kiểu1815ấp Đại Thành, xã Đại Tâm
6Chùa Pô Thi Sáth Chrôi Tưm Kal ĐalChrôi Tưm Kal ĐalTrà Tim Giữa1666ấp Tân Lộc, xã Đại Tâm
7Chùa Anh Tà Kôsây Kom Pong Tà AnhChrôi Tưm ThmâyTrà Tim Mới1894ấp Tâm Kiên, xã Đại Tâm
8Chùa Pra Sath KongSath KongTắc Gồng1224ấp Tắc Gồng, xã Tham Đôn
9Chùa Utđom Môni Phnô Canh Chơ ThmâyPhnô Canh Chơ ThmâyPhnô Canh Chơ Thmây1975ấp Cần Giờ II, xã Tham Đôn
10Chùa Sêrây Vong Phnô Canh Chơ ChăsPhnô Canh Chơ ChăsPhnô Canh Chơ Chăs1967ấp Cần Giờ, xã Tham Đôn
11Chùa Sêrây Utđom Pô Thi ChumPô Thi ChumPô Thi Chum1957ấp Bưng Chụm, xã Tham Đôn
12Chùa Sêrây Utđom Phnô Kom BôthPhnô Kom BôthPhnô Kom Bôth1585ấp Phnô Com Bôth, xã Tham Đôn
13Chùa Hluông Ba Sắc Bai ChhauBai ChhauBãi Xào1507ấp Chợ Cũ, Thị trấn Mỹ Xuyên
VIHUYỆN NGÃ NĂM    
1Chùa ÔChum Maram Prêk ChêkPrêk ChêkPrêk Chêk1798ấp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Quới
VIIHUYỆN THẠNH TRỊ    
1Chùa Môni Sôphon Pong Tưk ChăsPong Tưk ChăsPong Tưk Chăs1830ấp Tân lợi, xã Thạnh Tân
2Chùa Kom Pong melchây Sêrây Utđom Pong Tưk ThmâyPong Tưk ThmâyPong Tưk Thmây1965ấp Trung Hòa, xã Tuân Tức
3Chùa Môni Sră KeoSră KeoSră Keo1798ấp Kiết Lợi, xã Lâm Kiết
4Chùa Srăs Sron Kompung Melchây Đay Chhơ KhmauĐay Chhơ KhmauĐay Chhơ Khmau1873ấp Xau Mau II, Thị trấn Phú Lộc
5Chùa Nô Rên Rengxây Ong KhoOng KhoOng Kho1910ấp Giồng Chùa, Thị trấn Hưng Lợi
6Chùa Rothtanas Môni Đay NiêlĐay NiêlĐay Niêl1971ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị
7Chùa Buôl Mum Prochum Melchây Thnol ThmâyThnol ThmâyLộ Mới1971ấp Kiết Lập B, xã Lâm Tân
8Chùa Pro Chum Đel melchây Ong TaoOng TaoOng Tao1964B1, xã Thạnh Tân
VIIIHUYỆN CHÂU THÀNH    
1Chùa Sêrây Môni Vong Peng Som RáchPeng Som RáchPeng Som Rách1495ấp Giồng Chùa A, xã An Hiệp
2Chùa Sôs Thom Me Wach Tây Àrâyda Kom Pong TrópKom Pong TrópKom Pong Tróp1890ấp Bưng Tróp, xã An Hiệp
3Chùa Pro Lean MelchâyPro LeanPro Lean1749ấp Mỹ Tân, xã Thiện Mỹ
4Chùa Bô Tum Rengxây Tum NúpTum NúpTum Núp1621ấp Châu Thành, xã An Ninh
5Chùa Vi Thde Ram Trà Quít ChăsTrà Quít ChăsTrà Quýt cũ1881ấp Trà Quít B, xã Thuận Hòa
6Chùa Sêrây Prochum vong Trà Quít ThmâyTrà Quít ThmâyTrà Quýt mới1964ấp Xây Đá A, xã Hồ Đắc Kiện
7Chùa Sêrây Phnô Rô KaPhnô Rô KaPhnô Rô Ka1860ấp Phú Hữu, xã Phú Tâm
8Chùa Chăm Pa Vanhna RamChăm PaChăm Pa1676ấp Phước Phong, xã Phú Tân
9Chùa Pres Buôl Pres PhekPres Buôl Pres PhekBốn mặt1537ấp Phước Thuận, xã Phú Tân
IXHUYỆN KẾ SÁCH    
1Chùa Pô Thi KhsáchPô Thi KhsáchPô Thi Khsách1648ấp An Thành, Thị trấn Kế Sách
2Chùa Wiêl Lvon Naram On Đôn Rưs SâyOn Đôn Rưs SâyOn Đôn Rưs Sây2004ấp 8, xã Trinh Phú
3Chùa Pring Prum Monkol Om PôpPring PrumPring Prum1843ấp 10, xã Trinh Phú
4Chùa Sêrây Bôpha Chăm Pa ChumChăm Pa ChumChăm Pa Chum1860ấp An Nghiệp, xã An Mỹ
5Chùa Ponhlư Pô Thi Onhđét PhđốtPô Thi PhđốtPô Thi Phđốt1618ấp Kinh Giữa 1, xã Kế Thành
6Chùa Pô Thi ThlângPô Thi ThlângPô Thi Thlâng1889ấp Tập Rèn, xã Thới An Hội
XHUYỆN MỸ TÚ    
1Chùa Sêrây Pôthiwel Pô Pus TưkPô Pus TưkPô Pus Tưk1901ấp Phú Tức, xã Phú Mỹ
2Chùa Wis Thde Ponhnaram Bâng Kha DonBâng Kha DonBâng Kha Don1881ấp Đai Úi, xã Phú Mỹ
3Chùa Puth Rengxây Bâng KokBâng KokBưng Cóc1727ấp Bưng Cóc, xã Phú Mỹ
4Chùa Om Pes Vanhnaram Đay Tà SuôsĐay Tà SuôsĐay Tà Suôs1843ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ
5Chùa Pấp Pe Vanhnaram Prêk Pinh TônPrêk Pinh TônPrêk Pinh Tôn1863ấp Bét Tôn, xã Phú Mỹ
6Chùa Sêrây Pô Thi Prưk Tà OngPô Thi Prưk Tà OngPô Thi Prưk Tà Ong1678ấp Tà Ân B, xã Thuận Hưng
7Chùa Bồtum Salavol Ộsthdel Tum Pok SokTum Pok SokTum Pok Sok1727ấp Tam Sóc, xã Mỹ Thuận
XITHÀNH PHỐ SÓC TRĂNG    
1Chùa KhleángKhleángKhleáng1533Khóm 5, Phường 6
2Chùa Bồtum Vongsa Som RôngSom RôngSom Rông1725Khóm 2, Phường 5 
3Chùa Sêrây Têchô Ma Ha TúpMa Ha TúpChùa Dơi1569Khóm 9, Phường 3
4Chùa Sêrây Pem Buôl Chăs (Srăs Sriêng)Pem Buôl ChăsPem Buôl Chăs1963Khóm 7, Phường 8
5Chùa Pô Thi Satha RamSóc Vồ1664Khóm 3, Phường 7
6Chùa Sêrây Prochum Vong Pem Buôl ThmâyPem Buôl ThmâyPem Buôl Thmây1964Khóm 5, Phường 4
7Chùa Maech Chhưm Meram Chrôi Tim ChăsChrôi Tim ChăsTrà Tim cũ1465Khóm Tâm Trung, Phương 10

Những khung cảnh xưa Sóc Trăng mà bạn không nên bỏ qua: Tư liệu ảnh xưa Sóc Trăng.

Và những: Địa điểm du lịch Sóc Trăng.